specialist in duurzame polyurea coating toepassingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN KUNSTSTOF COATINGS NEDERLAND B.V. 

1. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder: 
Adviezen: Alle door KCN verstrekte (technische) adviezen, waaronder mede zijn begrepen ondersteuning en service, een en ander in welke vorm dan ook; 
Afnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie KCN een overeenkomst aangaat of met wie KCN onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst; 
Order: Iedere opdracht van afnemer aan KCN, in welke vorm dan ook, tot levering van producten en/of adviezen; 
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen KCN en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)/handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; 
KCN: De besloten vennootschap Kunststof Coatings Nederland B.V., gevestigd te Zevenhuizen; 
Producten: Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst. 

2. Toepasselijkheid 
2.1 De voorwaarden maken deel uit van alle verkoopovereenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-)handelingen van KCN en afnemer. 
2.2 De toepasselijkheid van enige andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen wordt door KCN uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten, opgaven en aanduidingen van producten en adviezen 
3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt KCN niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door afnemer. 
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover KCN een order schriftelijk aanvaardt of door KCN daadwerkelijk uitvoering aan een order wordt gegeven. 
3.3 Alle opgaven door KCN van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of in de adviezen zijn met zorg gedaan. KCN kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. 
3.4 KCN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de producten. 

4. Prijzen 
4.1 Alle prijzen van KCN zijn uitgedrukt in euro’s exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.  
4.2 De prijzen van KCN zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijslijst. De door KCN gehanteerde prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, met uitzondering van pallets.  
4.3 Onmiskenbare fouten in de prijsstelling kunnen door KCN worden gecorrigeerd en doorberekend.  

5. Betaling 
5.1 Tenzij anders overeengekomen zal afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum aan KCN hebben betaald. Alle betalingen zullen, naar keuze van KCN, te hare kantore of op een door haar aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van KCN wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van gegarandeerde giro- of bankcheques. 
5.2 Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige (betalings)verplichting jegens KCN op te schorten.  
5.3 Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet binnen 30 dagen (de uiterlijke wettelijke betalingstermijn) zijn betaald, vanaf die dag de 7% wettelijke rente plus de huidige ECB-rente van 2 % verschuldigd. 
5.4 Indien afnemer jegens KCN in verzuim is, is hij verplicht KCN de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 (vijftien) % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 175 (honderdvijfenzeventig euro), te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
5.5 Indien KCN, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de voorgaande twee leden en artikel 13. 

6 Eigendomsvoorbehoud 
6.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst ter zake van de betreffende producten aan KCN verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.  
6.2 Voordat de eigendom van de producten op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan KCN-eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van afnemer noodzakelijk is.  
6.3 Indien en zolang KCN-eigenaar van de producten is, zal afnemer KCN onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten onder enig (faillissements-) beslag (dreigen te) vallen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Aan derden zal afnemer zonodig onmiddellijk kenbaar maken dat KCN-eigenaar is van de producten. Bovendien zal afnemer in dat geval KCN op haar eerste verzoekmededelen waar de producten, waarvan KCN-eigenaar is, zich bevinden en KCN desgewenst toegang verschaffen tot gebouwen en/of ruimten teneinde de producten in bezit te (doen) nemen. 


7. Levering en risico 
7.1 KCN heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Indien geen leveringstermijn is bepaald geldt een termijn van 4 (vier) weken, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel 7. 
7.2 Een door KCN opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor KCN relevante omstandigheden en, voor zover afhankelijk van derden, op de door die derden aan KCN verstrekte gegevens.  
7.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.  
7.4 Overeengekomen leveringscondities dienen te worden geïnterpreteerd conform de van tijd tot tijd geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs. 
7.5 Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. KCN zal afnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en afnemer zal producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen na de kennisgeving, afnemen.  
7.6 Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. KCN is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan vorenbedoelde derde. 
7.7 Indien afnemer het restant van de producten, voor zover deze nog voorzien zijn van de oorspronkelijke en ongeopende verpakkingen, in onberispelijke staat zijn en nog een houdbaarheid hebben van tenminste 4 (vier) maanden, wenst te retourneren en KCN daarmee akkoord is gegaan kan afnemer het restant op de door KCN aangegeven wijze teruggeven. In dat geval zal KCN vervolgens afnemer, afhankelijk van staat en ouderdom van de producten, voor maximaal 90 (negentig) % van de waarde van het restant crediteren. Speciaal voor afnemer gefabriceerde producten worden niet door KCN teruggenomen. 

8. Overmacht 
8.1 Indien KCN door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. 
8.2 Indien de overmacht toestand 6 (zes) weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht toestand dit rechtvaardigt. 
8.3 In geval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als KCN als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 
8.4 Onder overmacht van KCN wordt verstaan elke van de wil van KCN onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van KCN kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door KCN of haar toeleveranciers en/of bij het eigen en/of door derden verzorgde transport en/of het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en/of schaarste dan wel objectief vast te stellen ontbreken van grondstoffen, zowel aan de zijde van KCN als aan de zijde van haar toeleveranciers. 

9. Inspectie en Klachten 
9.1 Afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Beschadigingen of visuele schades aan de goederen of verpakkingen dienen direct bij de vervoerder (chauffeur) gemeld te worden voor dat er getekend wordt voor een goede ontvangst van de goederen.

Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 24 uur na aflevering van de producten respectievelijk verstrekking van adviezen schriftelijk aan KCN worden gemeld inclusief begeleidend fotografisch bewijs.
9.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 van dit artikel 9 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering van de producten respectievelijk verstrekking van de adviezen schriftelijk aan KCN worden gemeld. Afnemer dient zich van de houdbaarheidsdatum van de producten te vergewissen en zonodig eerder dan de in de leden 1 en 2 van dit artikel 9 omschreven termijnen schriftelijk KCN te melden. 
9.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9 is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de producten en/of adviezen niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen of materiaal en/of constructiefouten vertonen of niet behoorlijk functioneren, heeft KCN de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen respectievelijk het advies opnieuw te verstrekken dan wel afnemer ten dele te crediteren voor het in rekening gebracht advies. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is KCN ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten. 
9.4 Na het constateren van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten respectievelijk het advies onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. 
9.5 Afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door KCN in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie. 
9.6 Het staat afnemer niet vrij de producten te retourneren voordat KCN daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor KCN. 
9.7 Indien afnemer tijdig, correct en terecht reclameert, is de daaruit voor KCN voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in lid 3 van dit artikel 9 omschreven verplichtingen.
9.8 Indien bij het aannemen van de producten of de vrachtbrief of het ontvangstbewijs geen op- of aanmerking is gesteld met betrekking tot de verpakking geldt dat, behoudens tegenbewijs, deze zich bij aflevering in deugdelijke en goede staat hebben bevonden. Afnemer kan geen enkele aanspraak ontlenen aan adviezen die niet in schriftelijke vorm, conform de bij KCN ter zake geldende voorwaarden, zijn uitgebracht. 
9.9 Het niet in acht nemen door afnemer van enige verplichting ingevolge dit artikel 9 leidt tot verval van enige aanspraak van afnemer, welke verband houdt met klachten over de producten en/of adviezen.  

10. Conform specificatie
10.1 KCN verzekert dat de producten voldoen aan de door KCN schriftelijk opgegeven specificaties, mits de producten op de gebruikelijke wijze en zorgvuldig in overeenstemming met de regelen der bouwkunst en de normale regelen der bouwpraktijk worden gebruikt en opgeslagen en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies, zoals opgenomen in de laatste versie van de documentatie bij de producten, de door of namens KCN uitgegeven laatste versie van technische informatiebladen, productveiligheidsbladen en de instructies genoemd in de voorwaarden, tijdig en volledig worden nagekomen. Er moet wel rekening gehouden worden dat de technische gegevens en specifieke producteigenschappen van al onze producten gebaseerd zijn op testen welke onder laboratoriumomstandigheden zijn uitgevoerd. Aan deze gegevens en eigenschappen kunnen dus geen rechten worden ontleend.
10.2 De verplichtingen ter zake van de specificaties strekken zich niet uit tot het resultaat na verwerking van de producten.
10.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, specifiek ten behoeve van afnemer door KCN opgegeven, staat KCN niet in voor de bruikbaarheid van de producten voor het doel waarvoor afnemer deze wenst te gebruiken. 
10.4 KCN verzekert dat de schriftelijke adviezen, die voldoen aan het bepaalde in artikel 9.8, met zorg en inachtneming van de stand der techniek worden uitgebracht.  

11. Aansprakelijkheid 
11.1 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van KCN of haar leidinggevend personeel of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 BW (productenaansprakelijkheid), is KCN nimmer aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade die afnemer ter zake van (het gebruik en/of de opslag van) producten en/of adviezen mocht lijden, daaronder mede begrepen bedrijfs- en/of milieuschade en immateriële schade. 
11.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel 11 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van KCN te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het product en/of voor het advies in rekening gebrachte kosten, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. 
11.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van KCN of haar leidinggevend personeel, zal afnemer KCN vrijwaren tegen alle met (het gebruik van) de producten en adviezen verband houdende aanspraken, van wie dan ook, voor zover deze aanspraken de aansprakelijkheid van KCN ingevolge de voorwaarden overschrijden en zal hij KCN alle schade vergoeden die KCN lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. 

12. Intellectuele eigendom 
12.1 Afnemer verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten en de adviezen. 
12.2 Het is afnemer niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten en de adviezen of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. 
12.3 KCN verklaart dat naar haar beste weten de producten en de adviezen geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan KCN zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel kunnen partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.  
12.4 Afnemer zal KCN onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan KCN zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel kunnen partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.  
12.4 Afnemer zal KCN onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen KCN bevoegd daartegen mede namens afnemer, die KCN ter zake alle medewerking verleent, verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd.  

13. Verzuim/ Ontbinding 
13.1 Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is KCN gerechtigd: - de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld; en/of- de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  
13.2 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij KCN-afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval zijn de vorderingen van KCN onmiddellijk opeisbaar en is KCN zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld. 
13.3 Het bepaalde in de voorgaande twee leden doet niet af aan de overige rechten van KCN op grond van de wet en de overeenkomst.  

14. Algemeen 
14.1 Vrijwel alle producten zijn niet toxisch. Niettemin bestaat veiligheidshalve de mogelijkheid om bij ongevallen, waarbij de producten op enigerlei wijze betrokken zijn en het risico bestaat van letsel (bijvoorbeeld als gevolg van inname van de producten), contact op te nemen met het Amerikaanse CHEMTREC (Chemical Transportation Emergency Center): 001 800 424 9300 (dag en nacht bereikbaar). Aldaar zijn de producten en de samenstelling daarvan geregistreerd. 
14.2 Alle verpakkingsmaterialen, producten en afval kunnen niet worden geretourneerd en dienen conform de geldende landelijke milieuwetgeving te worden opgeslagen, verwerkt en afgevoerd.
14.3 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KCN. 
14.4 De condities van een overeenkomst worden, met inachtneming van de volgende volzin, uitsluitend bepaald door de voorwaarden. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door KCN zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. 
14.5 Indien enige bepaling van de overeenkomst (ten dele) nietig dan wel vernietigbaar mocht zijn dan dient die bepaling in zoverre buiten beschouwing te worden gelaten. In dat geval geldt dat een daarvoor in de plaats tredende regeling zal gelden die zoveel mogelijk beantwoordt aan de oorspronkelijke regeling en de bedoeling van partijen. 
14.6 Mocht er tegenstrijdigheid in algemene voorwaarden en verkoopovereenkomst voorkomen dan houdt de verkoopovereenkomst stand.

15. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter 
15.1 Op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Alle geschillen zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande dat KCN het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.  
15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (ISG) is uitgesloten (alsmede eventuele andere regelingen betreffende internationale koopovereenkomsten welke na deponering van de voorwaarden in Nederland zullen gelden, indien en voor zover uitsluiting van deze regeling rechtens mogelijk zal zijn). Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

©2015: KCN | Ontwerp: KCN | Realisatie: 7EN20.nl